SCROLL TO TOP
Επιδοτούμενη κατασκευή eshop, με το Πρόγραμμα «Ψηφιακά εργαλεία ΜμΕ»

Επιδοτούμενη κατασκευή eshop, με το Πρόγραμμα «Ψηφιακά εργαλεία ΜμΕ»

Σκέφτεσαι την κατασκευή eshop για τη δική σου επιχείρηση; Θέλεις να αναβαθμίσεις ψηφιακά τις υποδομές της εταιρείας σου; Το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις «Ψηφιακά εργαλεία ΜμΕ» είναι εδώ και θέλουμε να σε βοηθήσουμε να κάνεις το επόμενο βήμα στην ψηφιακή εποχή, μετατρέποντας την επένδυση αυτή σε πραγματική αύξηση των πωλήσεών σου, μέσα από ένα κορυφαίο και αποδοτική ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ας δούμε μαζί τί είναι και τί περιλαμβάνει το επιδοτούμενο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ψηφιακά εργαλεία ΜμΕ». Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» είναι η «ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας». Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι το Πρόγραμμα επιδοτεί τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις για τις παρακάτω δαπάνες:

 • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (eshop)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (π.χ. CRM)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού (HR)
 • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS)
 • Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης
 • Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
 • Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας και άλλα

Αν αναγνωρίζεις στην λίστα αυτή κάποια από τις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης, πάμε να δούμε εάν θα αναγνωρίσεις και την επιχείρησή σου στη λίστα των κριτηρίων.

Το πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης).
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ*.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).
 • Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

Το Πρόγραμμα επιδοτεί την επιχείρησή σου με τη γνωστή τακτική των voucher. Δηλαδή, όπως μας ενημερώνει η εγκύκλιος, μέσω συστήματος επιταγών, επιδοτείται η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» ανέρχεται στα 180.000.000€, ενώ το ύψος του ποσού που επιδοτείται για κάθε δαπάνη ορίζεται από την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρησή σου. Σε κάθε περίπτωση όμως η χρηματοδότησή της εταιρείας σου μπορεί να φτάσει και το 90% της επένδυσής σου!

Οι κατηγορίες είναι στις οποίες εντάσσονται οι επιχειρήσεις είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Εταιρείες από 0,01 έως 10 ΕΜΕ*.

Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 90.000.000€.

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανά εταιρεία: 2.000€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Εταιρείες από 10 έως 25 ΕΜΕ*.

Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 40.000.000€.

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανά εταιρεία: 6.000€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εταιρείες από 25 έως 40 ΕΜΕ*.

Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 30.000.000€.

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανά εταιρεία: 12.000€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Εταιρείες από 40 έως 250 ΕΜΕ*.

Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 20.000.000€.

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανά εταιρεία: 20.000€.

*Hint: ΕΜΕ είναι οι «Ετήσιες Μονάδες Εργασίας». Με απλά λόγια, κάθε εργαζόμενος της επιχείρησής σου, με πλήρες ωράριο 40 ωρών ανά εβδομάδα, για έναν ολόκληρο χρόνο, δίνει στην επιχείρησή σου 1 ΕΜΕ. Αν δεν μιλάμε για πλήρη απασχόληση, ή για ολόκληρο έτος, τότε κάθε αντίστοιχος εργαζόμενος προσμετράται ως κλάσμα (υποδιαίρεση της μονάδας). Μπορείς εδώ να βρεις έναν αναλυτικό οδηγό για τον Υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας της επιχείρησής σου.

Ο αριθμός των δαπανών που μπορείς να επιλέξεις, για να επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ», καθορίζεται και αυτός από την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρησή σου, όπως είδαμε παραπάνω.

Αν η επιχείρησή σου ανήκει στην Κατηγορία 1, τότε μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης, η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος.

Αν επιχείρησή σου ανήκει σε κάποια από τις Κατηγορίες 2,3 ή 4, τότε μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος. Για να είναι δυνατή η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση μπορεί να κατανεμηθεί σε παραπάνω επιταγές, οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο.

Από τη στιγμή που πληροίς όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορείς να κάνεις άμεσα αίτηση για να ενταχθείς στο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ». Για όλες τις κατηγορίες οι αιτήσεις χρηματοδότησης στις 22/06/2022.

Για την Κατηγορία 1, οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν στις 27/07/2022. Η χρήση της επιδότησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αγορά των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των voucher έως 31/10/2022 και η ολοκλήρωση πάσης φύσεως πληρωμών, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί έως τις 30/12/2022.

Για τις Κατηγορίες 2, 3 και 4, οι αιτήσεις ένταξης είναι ανοιχτές έως τις 14/09/2022. Η χρήση της επιδότησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αγορά των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των voucher έως 31/03/2023 και η ολοκλήρωση πάσης φύσεως πληρωμών, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί έως 31/05/2023.

Αφού επικοινωνήσεις με τον σύμβολό σου, για τη δημιουργία της αίτησή ένταξης της επιχείρησής σου στο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ», σειρά έχει η δική μας επικοινωνία, για την κατασκευή του eshop που χρειάζεται η επιχείρησή σου.

Η Artware είναι δίπλα σου για να δημιουργήσει το νέο ηλεκτρονικό κατάστημά σου, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της δικής σου επιχείρησης, με στρατηγική που μετατρέπει αποδεδειγμένα τα κλικ των επισκεπτών σε πραγματικές πωλήσεις, με εύκολη διαχείριση και ολοκληρωμένη υποστήριξη, αλλά και με περιεχόμενο που δημιουργεί μία μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη και τον μετατρέπει σε φανατικό πελάτη των προϊόντων σου.

Δες τί μπορούμε να σου προσφέρουμε για τη σχεδίαση του δικού σου eshop, και επικοινώνησέ μαζί μας τώρα, για να μιλήσουμε για eshop design με τα δικά σου αποκλειστικά δεδομένα.